מדריך התוכנה של רונן

תיכנות, תוכנה,

קליטת נתונים מהקונסול

import java.util.Scanner;  package חבילה
…….
Scanner in = new Scanner(System.in);
int num;
System.out.print("Enter a two digit number: ");
num = in.nextInt();

קליטת מספר מהקונסול

import java.util.Scanner;

public class DigitCount
{
public static void main (String [] args)
{
int digits = 0;
int num;
Scanner in = new Scanner(System.in);
System.out.print("Enter a number: ");
num = in.nextInt();
while(num> 0)
{
num = num / 10;
digits++;
}
System.out.println("The number of digits is " + digits);
}
}

קליטת מספר שלם וחישוב מספר הספרות שלו

קליטת תו בודד מהקונסול

char ch;
Scanner in = new Scanner(System.in);
System.out.print("Enter a capital letter: ");
ch = in.next().charAt(0);

קליטת מחרוזת String מהקונסול

Scanner in = new Scanner(System.in);
String s1 = in.nextLine();
len = s1.length();

קליטת 16 תווים וספירת כמה פעמים הופיע התו X

importjava.util.Scanner;

public class Toto
{
public static void main (String [] args)
{
int NUM_OF_GAMES = 16;
int d = 0;
char score;
Scanner in = new Scanner(System.in);
for(int i = 0; i< NUM_OF_GAMES; i++)
{
System.out.print("Enter the score: ");
score = in.next().charAt(0);
if(score == 'X')
d++;
} // for
System.out.println(d);
}
}